Tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển văn hoá

720 lượt xem

Tròn 80 năm, Bản Đề cương văn hóa được công bố rộng rãi vào đầu năm 1943 trong bối cảnh Đảng ta chưa giành được chính quyền, là một hiện tượng đặc biệt, hiếm có đối với một Đảng chưa cầm quyền, mà đã có tầm nhìn chiến lược về một lĩnh vực tinh thần không kém phần quan trọng đổi với chính trị và kinh tế. Bắt nguồn từ một thực trạng đất nước đang bị “một cổ ba tròng” của phong kiến, thực dân Pháp và phát xít Nhật. Chúng áp bức, bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, cùng với hàng loạt những thủ đoạn làm hủy hoại tinh thần, xóa bỏ các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, để chúng dễ bề ru ngủ, triệt tiêu ý thức phản kháng của nhân dân ta; cùng với đó, chúng ra sức đề cao văn hóa ngoại bang. Vì vậy, bản Đề cương là sự cảnh báo cần thiết và kịp thời đối với toàn dân tộc, bóc trần mối nguy hại của chính sách văn hóa phản động, phản ánh sự nhạy bén chính trị và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, trở thành bản Tuyên ngôn về văn hoá đâu tiên của Đảng, là ngọn cờ, là kim chỉ nam cho sự phát triển văn hoá của đất nước trong 80 năm qua.

Phản hồi