Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội đàm

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội đàm

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phía Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Rogelio Polanco - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba chủ trì phía Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Hội đàm nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ.

Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba vừa qua; nêu bật việc tổ chức hội đàm vào thời điểm này để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm thể hiện sự coi trọng, quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng. Với phương châm “đi trước mở đường”, công tác tư tưởng luôn là một bộ phận cốt lõi, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội; tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” .

Quang cảnh hội đàm

Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Việt Nam

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình hiện nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hai nhiệm vụ, giải pháp, đó là: (1) Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2) Tập trung nghiên cứu những nội dung được định hướng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội về các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.Tại cuộc hội đàm, đại biểu của hai bên đã có nhiều trao đổi, chia sẻ về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng; đa dạng hóa các hình thức hợp tác phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, trước mắt hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai đảng ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép; làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, phóng viên, góp phần tích cực vào việc gìn giữ và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Quang cảnh hội đàm chụp qua màn hình

Quang cảnh hội đàm chụp qua màn hình

Đồng chí Rogelio Polanco cho rằng, cuộc trao đổi chân thành và xây dựng tại hội đàm là đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng đảng của hai Đảng, hai nước. Thay lời kết, đồng chí Rogelio Polanco trích dẫn lời của Chủ tịch Phidel Castro về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba: "... Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì tiếng nói của Cuba sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam anh hùng" và khẳng định Cuba - Việt Nam đoàn kết nhất định thắng!

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định cuộc hội đàm thành công tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh những di sản, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Phidel Castro luôn bất diệt và sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Phidel Castro mãi là người đồng chí, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Câu nói bất hủ của Người "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" luôn luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Việt Nam

Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Việt Nam

Cũng tại hội đàm, đồng chí Rogelio Polanco chuyển lời mời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, sang thăm Cuba khi các điều kiện dịch tễ cho phép; đồng thời trân trọng mời đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sang thăm Cuba vào năm 2022 để tiếp tục có cuộc trao đổi trực tiếp hiệu quả hơn nữa góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui vẻ nhận lời, đồng thời trân trọng mời đồng chí Rogelio Polanco thu xếp sang thăm Việt Nam ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép./.

Phản hồi

Các tin khác