Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí…

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt hoạt động ngành Tuyên giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao: đã chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 05 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn…), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn; chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục; công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, đạt hiệu quả cao… Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét; một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận, bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng, chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động việc làm còn hạn chế…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Năm 2023 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu sẽ được tổ chức. Toàn ngành Tuyên giáo với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Trong đó, đặc biệt là những nội dung trọng tâm như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Trên từng lĩnh vực cụ thể như: công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác báo chí xuất bản; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phương hướng công tác tuyên giáo năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh, toàn ngành Tuyên giáo kiên định 5 nội dung: Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động với mục tiêu cao cả ấy và phải để nó trở thành bản lĩnh, niềm tin; Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết, ngành Tuyên giáo phải thực hiện 4 yêu cầu. Đó là tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống cơ sở; cán bộ công chức phải biết ứng dụng công nghệ để học tập; phải được nâng cao đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động; phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá; trong công tác tuyên giáo, luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: Hoàng Anh)

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện ba nội dung: Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác lý luận không thể chậm trễ và cần phải có dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó mới có giải pháp chủ động, mới có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Cần thẳng thắn chia sẻ thuận lợi, khó khăn để có giải pháp phù hợp vì lợi ích chung; đổi mới công tác học tập nghị quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống được nhanh chóng, kịp thời, phát huy hiệu quả thiết thực; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Đây là những lĩnh vực được Nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2023, ngành Tuyên giáo phải thực hiện 2 kiện toàn. Đó là, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và các cấp theo quyết định của Bộ Chính trị; hoàn thiện quy chế phối hợp làm việc với các ban, bộ, ngành một cách hiệu quả nhất./.

Phản hồi

Các tin khác