Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện lãnh đạo các thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Dự thảo Báo cáo công tác báo chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 tại Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo về hoạt động công tác Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất nhận định, năm 2022, báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện những bước chuyển mình quan trọng: Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí nêu cao tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó, đặc biệt ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền nghiên cứu, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội XIII cùng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; góp phần rất quan trọng vào việc củng cố, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những vấn đề liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, được thực hiện bài bản, quyết liệt, nhằm hỗ trợ báo chí phát triển đúng định hướng, lành mạnh.

Quang cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí - truyền thông; nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và trong giai đoạn tới. Hội nghị thống nhất nhận định, năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2022; triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như tinh thần văn kiện Đại hội.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao với những kết quả mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2022.

Với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Việt Nam là một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới, là quốc gia có tình hình chính trị ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Với mục tiêu xây dựng “nền báo chí, truyền thông cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; khẳng định vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, tác động đến mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, động cơ…, làm thay đổi nhận thức và hành động của cá nhân, đồngg chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong năm 2023 và trong thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam phải thực hiện 6 sứ mệnh cụ thể như sau:

Thứ nhất, làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, nội dung này báo chí đã làm tốt rồi, cần phải làm tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền và cách mạng.

Thứ hai, từ thực tiễn phong phú, có sự phản ánh sinh động, có trọng tâm, trọng điểm, báo chí đi sâu vào những điểm mới, điểm khó, vùng sâu vùng xa để đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Thứ ba, báo chí cần phát huy dân chủ kỷ cương, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân tộc, tôn vinh sự nhân văn, chân – thiện – mỹ, tôn vinh sự sáng tao của nhân dân ta trong thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, nhận thức đầy đủ hơn về chức năng phản biện xã hội. Bởi chỉ có phản biện đúng, trúng mới đưa được đường lối của Đảng vào thực tiễn, để đưa ý đảng đến gần dân hơn; đồng thời, chống lại những tư tưởng sai trái, những suy thoái về tư tưởng, đạo đức... Mặt khác, báo chí cũng cần tỉnh táo, kiên định để thực hiện mục tiêu phản biện xã hội.

Thứ năm, báo chí cần tiếp tục thể hiện vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng xã hội, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ sáu, báo chí phải là lực lượng đồng hành, tiên phong hơn nữa trong nhiệm vụ tuyên truyền thông tin, đối ngoại.

Với những sứ mệnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, đó là: Quán triệt tốt Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đề án này nhằm nhìn lại lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; trách nhiệm của Báo chí Việt Nam với đất nước trong thời gian tới... gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần rà soát, đánh giá làm tốt hơn công tác quy hoạch, quản lý báo chí, xuất bản, gắn với tổng thể sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến báo chí, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, địa phương đồng tình, phối hợp thực hiện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần phải quan tâm đến nguồn lực con người báo chí; nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ và nguồn lực tài chính ngân sách. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, những nguồn lực này có vài trò quan trọng để phát triển hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, nhằm tiếp nối truyền thống làm báo cách mạng của cha ông.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, với tinh thần chung là chấp hành đường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Báo chí tiếp tục  phải đồng hành với mục tiêu khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường thông qua học tập, giáo dục./.

Ban Tổ chức Hội nghị đã lựa chọn 32 tập thể để tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022./.

Phản hồi

Các tin khác