Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan; các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thay mặt Đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ Công tác thông tin đối ngoại đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ hiệu quả trong triển khai công tác đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đợt này có 24 Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ ở hầu hết các châu lục.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo khái quát về thực hiện công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; bày tỏ quyết tâm phấn đấu hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó; khẳng định, Bộ Ngoại giao nói chung và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các đơn vị chức năng làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biểu Trưởng cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027 phát biểu

Các Trưởng Cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027 phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chúc mừng các đồng chí tân Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục lan tỏa hình ảnh, uy tín, vị thế của đất nước đến với cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; thể hiện được tinh thần nhân văn, trách nhiệm của quốc gia đối với những người con đất Việt. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” và xây dựng, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp, hỗ trợ; đồng thời đề nghị các đồng chí Đại sứ, Tổng lãnh sự tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12/2021) và mới đây là Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, với vai trò quan trọng là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, đề nghị các Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước, đặc biệt là các cơ quan thường trực: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng thành trì, thế trận công tác tư tưởng của Đảng vững chắc hơn nữa. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, tích cực đưa Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới vào cuộc sống.

Ba là, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; khai thác tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các nền tảng mạng xã hội... nhằm đem lại hiệu quả và sức lan tỏa cao nhất; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của đất nước.

Bốn là, chủ động nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, nhằm ổn định tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như giúp bạn bè quốc tế yêu mến, ủng hộ Việt Nam hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, khi Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Năm là, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp uỷ đảng, nhất là các chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại nước sở tại; thực hiện hiệu quả Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

Sáu là, trong bối cảnh nhiều địa bàn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, chiến tranh, xung đột cục bộ diễn biến phức tạp, đề nghị các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung

Các đại biểu chụp ảnh chung

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, các đồng chí sẽ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, có uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất