Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ký kết chương trình phối hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, thời gian tới hai cơ quan tập trung phối hợp: Định hướng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về quan điểm, đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng; giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án về quân sự, quốc phòng liên quan đến thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp: Tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội sẽ được hai cơ quan tiếp tục chú trọng, song song với việc tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực thi pháp luật; triển khai các chương trình, dự án lớn, giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng cũng xác định sẽ phối hợp tích cực trong việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, với những nội dung cụ thể, xác định trách nhiệm rõ ràng của các bên, đây là cơ sở đánh dấu bước khởi đầu mới của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đây cũng là định hướng quan trọng để hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương sau buổi ký kết. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương sau buổi ký kết.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Chương trình ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Để Chương trình ký kết được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao trong thực tiễn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phối hợp thường xuyên. Các kế hoạch, chương trình hành động phải được triển khai chặt chẽ, cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Sau Hội nghị lần này, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai xây dựng Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trên địa bàn theo quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Quân đội và ngành Tuyên giáo toàn quốc.

Thông tin về kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động được nâng lên; nhất là đã tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội được chủ động phối hợp triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đồng thời, hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn./.

Phản hồi

Các tin khác