Bạc Liêu: Phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Phan Xuân Thủy báo cáo kết quả kiểm tra tại một số đơn vị, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bạc Liêu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21-KL/TW.

Theo đánh giá, việc chỉ đạo kiểm điểm, phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức theo Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận 21-KL/TW và Kế hoạch 03-KH/TW được Tỉnh ủy Bạc Liêu lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các quy định, kết luận, kế hoạch nêu trên với một số cách làm phù hợp với thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề vướng mắc, thống nhất lựa chọn giải pháp đột phá, phù hợp với tỉnh như tổ chức Hội nghị nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế hợp tác...

Đoàn kiểm tra cũng nêu một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, chưa đồng bộ. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kịp thời; còn cán bộ, đảng viên chưa tự giác, ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua kiểm tra một số đơn vị, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đánh giá rất cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, trong đó thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, nhiều cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Việc đối thoại, lắng nghe trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nền nếp. Nhiều nơi đã tạo được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Bạc Liêu tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, cụ thể hóa các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, trong đó chú ý triển khai có sự kết hợp các nhiệm vụ, nội dung liên quan một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp địa phương, đơn vị. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và nhất là các tầng lớp nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền; tuân thủ nguyên tắc, Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, những ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhân rộng những mô hình sáng tạo. Tỉnh sớm khắc phục những hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển bền vững.

Phản hồi

Các tin khác