Sôi nổi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam ở các địa phương
Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam được đẩy mạnh tuyên truyền ở trung ương và địa phương. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam được đẩy mạnh tuyên truyền ở trung ương và địa phương. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản số 338/SVHTT-QLVH gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, triển lãm… kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam phù hợp với tình hình tại địa phương.

Theo Kế hoạch số 74-KH/TU tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu các địa phương trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Tỉnh uỷ Bắc Giang đề nghị tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam; biên soạn các tài liệu, bài viết tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương; tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa, con người Bắc Giang gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương; tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua quảng bá những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của nền văn học, nghệ thuật tỉnh Bắc Giang qua 80 năm thực hiện Đề cương về văn hóa Việt Nam...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá đề nghị các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm: Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp; liên hoan, giao lưu văn nghệ quần chúng; triển lãm ảnh, hiện vật, sách, báo về thành tựu phát triển văn hóa của tỉnh trong 80 năm qua, nhất là trong thời kỳ hơn 35 năm đổi mới; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế yêu các các cơ quan ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chú trọng tới công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trên báo chí, Internet, mạng xã hội, qua sinh hoạt đoàn thể, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật...

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên băng rôn, panô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa, văn nghệ...

Trong Công văn số 862-CV/TU, Tỉnh uỷ Kon Tum yêu cầu Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và những thành tựu về văn hóa, văn nghệ của đất nước 80 năm qua, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ đối với công tác xây dựng, phát triển con người Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn kết với các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lịch sử, chính trị quan trọng của tỉnh, của ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất