Thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh; nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS&MN - (Ảnh minh hoạ)

Đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh; nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS&MN - (Ảnh minh hoạ)

Kế hoạch số 33/KH-UBND được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 21/2/2023 về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh; nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS&MN giảm 4,5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2023; thực hiện 02 dự án xây dựng, thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung; nhựa hóa, bê tông hoặc cứng hóa khoảng 60km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân; xây dựng 04 công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ 3.303 hộ sử dụng nước sinh hoạt phân tán. Xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho 03 trường bán trú và 04 trường có học sinh bán trú.

Cùng với đó, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 860 hộ; giải quyết sinh kế cho 2.400 hộ; đào tạo nghề cho khoảng 1.690 người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 10.500 hộ đồng bào DTTS và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biêt khó khăn,…

Bên cạnh việc tổ chức bảo tồn 11 loại hình văn hóa phi vật thể; hỗ trợ đầu tư xây dựng 16 thiết chế văn hóa, thể thao thôn; hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN. Cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho 306 người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc cho hơn 450 cán bộ, công chức, viên chức,…

Trong đó, phấn đấu tối thiểu 80% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào DTTS&MN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là đồng bào DTTS nghèo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN nhằm thực hiện đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 860 hộ; giải quyết sinh kế cho 2.400 hộ; đào tạo nghề cho khoảng 1.690 người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 10.500 hộ đồng bào DTTS và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biêt khó khăn,…(Ảnh minh hoạ)

Trong năm 2023, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 860 hộ; giải quyết sinh kế cho 2.400 hộ; đào tạo nghề cho khoảng 1.690 người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 10.500 hộ đồng bào DTTS và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biêt khó khăn,…(Ảnh minh hoạ)

Cũng như, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, xã; trong đó cần chú trọng tập huấn các văn bản mới để đảm bảo cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.

Đồng thời, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng trong việc áp dụng kiến thức mới, kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, sử dụng tốt công cụ giám sát của cộng đồng trong việc giám sát, đánh giá./.

Phản hồi

Các tin khác