9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đặt ra là: Ngành Thống kê Việt Nam hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới. Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê. Trong đó, thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê vào năm 2025; trên 95% vào năm 2030. Đạt 80% các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030…

9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra tại Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: 1. Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; 2. Xây dựng, hoàn thiện ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; 3. Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; 4. Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; 5. Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; 6. Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; 7. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; 8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; 9. Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, UBND cấp tỉnh: Sửa đổi Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức, thành lập Ban soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ KH&ĐT.

Về xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê: Nghiên cứu xây dựng khung chung về tiêu chuẩn thống kê. Rà soát các tiêu chuẩn thống kê hiện có. Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy trình sản xuất thông tin thống kê.

Đối với hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu: Ứng dụng khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu tính chỉ số giá tiêu dùng một số nhóm hàng. Ứng dụng phương pháp khai thác dữ liệu giá bất động sản từ các trang web. Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác dữ liệu lớn để biên soạn chỉ tiêu thống kê, biên soạn một số chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Rà soát phiếu điều tra xác định nhu cầu sử dụng thông tin thống kê. Sử dụng webform để xác định nhu cầu thông tin thống kê. Xây dựng mục phản hồi của người dùng tin đối với các ấn phẩm thống kê trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng và nhu cầu của người dùng tin.

Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê. Rà soát, cập nhật các quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi số trong công tác thống kê. Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia. Xây dựng kế hoạch và các Dự án để triển khai Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia.

Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê. Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các cơ quan thống kê, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của thống kê Liên hợp quốc và khu vực. Đẩy mạnh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập dữ liệu hành chính. Nghiên cứu phương pháp thanh tra hoạt động điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê. Mở rộng các hoạt động hợp tác, hình thành mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Thống kê trong sản xuất thông tin thống kê của Hệ thống thống kê Nhà nước.

Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn nhân lực tài chính phục vụ công tác thống kê. Đảm bảo kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập chung xây dựng và phát triển hạ tầng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác thống kê. Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê tập trung từ nguồn vốn đầu tư công. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước thống kê./.

Phản hồi

Các tin khác