Tiền Giang hướng tới tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Tổng cộng 349 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải hoan nghênh những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua và tán thành phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý Tiền Giang cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015-2020 và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; các khu vực đều tăng trưởng thấp hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra; chất lượng tăng trưởng chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa tạo được đột phá; hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ; việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị còn một số bất cập; cải cách hành chính thiếu tính đồng bộ.

Để đạt mục tiêu trong 5 năm tới - Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tự cân đối ngân sách theo mục tiêu Đảng bộ đề ra, đồng thời cần làm rõ một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận trong Đại hội.

Đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các đại biểu đến dự Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cùng với việc thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội cần phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu khẳng định Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và địa phương trong thời gian tới.

Với ý nghĩa trên, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều nguy cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn mà rõ nhất là thiên tai, dịch COVID- 19.

Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Tiền Giang đạt được những thành tựu vượt bậc, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực, đời sống và thu nhập của người dân cải thiện.

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự-an toàn xã hội đảm bảo; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế mở rộng, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,3%/năm, GDRP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng; có 2 huyện Gò Công Đông và Chợ Gạo, 119 trong tổng số 143 xã (trên 84%) đạt chuẩn nông thôn mới; tất cả 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 37,1%, khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 27,8% và khu vực dịch vụ chiếm 35,1%; kết nạp thêm 8.793 đảng viên mới, vượt gần 2.300 đảng viên so với Nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh yêu cầu trên cơ sở nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đại biểu Đại hội cần tập trung thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện. Từ đó, đúc kết bài học phát huy, khắc phục, phấn đấu vươn lên.

Theo đó, Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng yêu cầu, đúng quy trình, quy định; thực hiện đúng việc ứng cử, đề cử của đại biểu Đại hội.

Dự kiến, Đại hội đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ XI sẽ làm việc trong ba ngày 13,14 và 15/10./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất