Thủ tướng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An
 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: TTXVN)

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và 448 đại biểu đại diện đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp bình quân ước đạt 4,47%/năm. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, là động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Kinh tế biển và vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ, theo hướng văn minh, hiện đại.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều khởi sắc. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo khá toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, cao nhất từ trước đến nay.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các cơ quan nhà nước tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua cũng tồn tại một số hạn chế. Nổi lên là: Thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực còn chậm so với yêu cầu. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu phát triển của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu cân đối ngân sách. Sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững. Phát triển công nghiệp còn khó khăn, nhất là việc thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp có tính động lực, tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách. Du lịch đã có chuyển biến nhưng chưa tạo được đột phá, chưa có nhiều cơ sở dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao. Văn hoá - xã hội còn nhiều bất cập. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số nơi còn thấp. Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng đất chưa cao.

An ninh trật tự xã hội, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa kịp thời, triệt để. Việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn hình thức. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

 Các đại biểu tham dự đại hội (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo chính trị cũng nêu một số kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đó là: Coi trọng xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gương mẫu, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; giữ vững sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; chú trọng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển với chăm lo lợi ích của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giám sát xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngoài ra, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ động kết nối, hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, các mục tiêu tổng quát được xác định là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 83 triệu đồng, thu ngân sách đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội toàn giai đoạn khoảng 500 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 36%. Đến năm 2025, có 11,5 bác sĩ và 37 giường bệnh trên 1 vạn dân; 93% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 90% trạm y tế xã có bác sĩ công tác. Hàng năm có 90% số tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định…

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Trở thành tỉnh khá của cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ phát triển mới. Những thành tựu đó là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị tại Đại hội này, cần tiếp tục phân tích sâu sắc với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tuy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng Nghệ An vẫn chưa thực hiện được mong mỏi và tin cậy của Bác Hồ đã gửi gắm cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Nghệ An vẫn chưa trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”. Đồng chí đề nghị Đại hội lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (trên 16.490 km2), đứng thứ tư về quy mô dân số (với trên 3,3 triệu người), là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, sỹ phu yêu nước nổi tiếng, có bề dày truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, văn hóa đậm đà bản sắc. Nghệ An hội tụ đủ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ”; có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây; nguồn nhân lực dồi dào, người lao động cần cù, chịu khó.

Đặc biệt, Nghệ An là địa phương duy nhất của cả nước ngoài 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng để phát triển trở thành trung tâm kinh tế-xã hội Bắc Trung Bộ. Đó là niềm tự hào, là “giá trị vĩnh cửu”, là tiềm năng và thế mạnh to lớn, mang lại các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để Nghệ An tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội thảo luận, đó là: Nghệ An đã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững, xác định đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một "Kỳ tích sông Lam" mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. Nghệ An cần phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo mọi điều kiện cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. (Ảnh: TTXVN)

 Nghệ An nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, hiếu học, khổ học và quyết học. Người Nghệ An cần cù, hào sảng trong cuộc sống; quyết liệt, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; tín nghĩa, thủy chung với bạn bè, đối tác. Truyền thống này tạo nên một dòng chảy, bồi đắp nên giá trị văn hóa nổi trội, sức mạnh văn hóa, tinh thần to lớn của đất và người nơi đây. Nghệ An cần chú trọng phát huy truyền thống tốt đẹp này để tiếp tục khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tạo thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Trong vòng 5 năm tới, Nghệ An phải hình thành được một tổ hợp nghiên cứu và chuyển giao khoa học đạt tầm quốc gia; đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, vừa phát huy lợi thế riêng có của mỗi tỉnh, đồng thời phối hợp bổ sung cho nhau để phát triển. Tỉnh nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng; bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị để thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện tốt Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023, định hướng đến năm 2030”. Nghệ An thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững; thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh.

Tỉnh tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến mới về phương thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đổi mới, sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đảng bộ Nghệ An phải luôn gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh mọi mặt, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu; xứng đáng với niềm tin của Trung ương và tình cảm của đồng bào, đồng chí cả nước.

Trước đó, trong phiên trù bị diễn ra vào chiều 16/10 và phiên khai mạc vào sáng 17/10, ngoài các nội dung theo quy định, Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội khóa XIX; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thảo luận các văn kiện đại hội…

Theo chương trình, chiều 17/10, Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội; họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (lần thứ nhất).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An diễn ra đến hết ngày 18/10./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất