Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời, vừa đặt ra những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết. Trong đó, một số vấn đề lý luận được Đại hội XIII tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện vào nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản, cần chú ý các nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được nêu rõ trong Văn kiện Đại hội XIII. Đó là xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị-xã hội, thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản cần phối hợp chặt chẽ thực hiện thật tốt việc Quy hoạch báo chí; tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động báo chí, xuất bản...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XIII với nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng. Trong đó tập trung tuyên truyền tốt các nội dung: Thành công của Đại hội XIII; những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII; khẳng định thành tựu cách mạng Việt Nam qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí, xuất bản chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để phục vụ cho công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng truyền đạt chuyên đề: Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; Tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất