Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII
 Quang cảnh Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã dự và chỉ đạo Đại hội. 349 đại biểu đại diện cho trên 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tham dự Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đắk Nông cần sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới; xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả.

Tỉnh huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh cần quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý bên cạnh việc phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Tỉnh Đắk Nông cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cần  xác định việc thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho đến các cấp ủy ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn bầu những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng và khai thác các nguồn lực tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tốc độ  tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 8%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần; GDP đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Tỉnh đã thoát khỏi nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các nguồn lực tài nguyên của Đắk Nông từng bước được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn. Tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai quyết liệt hơn công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xóa các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, tỉnh đã tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng sản xuất công nghệ tiên tiến, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển khá, từng bước trở thành ngành kinh tế động vực cho phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh; bước đầu hình thành vùng công nghiệp luyện alumin, nhôm của quốc gia.

 Hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh được mở rộng, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tập thể; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nhà nước; đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, xử lý kịp thời các khó khăn, cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong 5 năm tới, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và sử dụng mọi nguồn lực, trong đó, chú trọng huy động nguồn lực mạnh từ bên ngoài; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện, bền vững. Tỉnh phấn đấu có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước trên nền tảng huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực làm nền tảng” và “ngoại lực để đột phá”.

Đắk Nông sẽ lập “quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông thôn và đô thị theo hướng phát huy về lợi thế tự nhiên để xây dựng Đắk Nông có kiến trúc riêng.

Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia đầu tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tỉ trọng từ 35% đến 40% GDP, phù hợp với nhu cầu vốn của địa phương. Tỉnh tăng cường nguồn vốn cho đầu tư công từ ngân sách địa phương và ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nội lực trên các mặt chủ yếu, nâng cao giá trị chế biến alumin và các loại khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, hạn chế và đi đến không xuất thô khoáng sản. Tỉnh quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, nhất là đối với quỹ đất đô thị đang quy hoạch, quỹ đất để thu hút đầu tư dự án; tạo danh mục kêu gọi đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược. Trong quá trình xây dựng, tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông để làm động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng hạ tầng thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch và dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp.

Tỉnh Đắk Nông chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bình đẳng để doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh. Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; hoàn thành Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm.

Tỉnh Đắk Nông chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh sạch, chất lượng, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu. Ngành nông nghiệp tỉnh cần tăng cường cơ giới hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất cao, chất lượng tốt, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

 Đại hội làm việc đến ngày 16/10./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất