Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Khăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội góp phần tạo động lực, khí thế mới cho Đảng bộ, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong nhiệm kỳ mới; cùng các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TTXVN) 

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trước những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Từ năm 2016 đến 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; bảo toàn vốn chủ sở hữu và tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725.000 lao động.

Các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị… đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không... đi đầu về ứng dụng công nghệ hiện đại, khoa học kỹ thuật mới. Nhiều đơn vị đạt năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15-35%/năm.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tích cực tham gia đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước; cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch; miễn, giảm phí, giá dịch vụ, sản phẩm… ổn định thị trường, hỗ trợ nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp với tổng giá trị trên 24.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí triển khai các chương trình khoảng 9.000 tỷ đồng; đồng thời giúp đỡ trực tiếp 54/62 huyện nghèo trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: TTXVN) 

Để đạt được những kết quả nêu trên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm".

Cùng với đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác tổ chức, cán bộ đổi mới toàn diện theo phương châm, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Với phương châm bảo đảm chất lượng, đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên, trong đó, 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; 72% có trình độ đại học trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán; kinh tế-xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cả nước đặt kỳ vọng vào quyết sách đúng đắn, sáng tạo, đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng để khôi phục sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Với tinh thần đoàn kết, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, siết chặt kỷ cương, thống nhất hành động, Đảng bộ Khối đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức. Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối đề ra đối với nhiệm kỳ 2020-2025: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với phương châm là "hạt nhân tiêu biểu", đủ đức, đủ tài, đoàn kết, thống nhất, đảm bảo năng lực lãnh đạo, đáp ứng kỳ vọng gửi gắm của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động. Đồng thời, Đại hội xem xét lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu, đại diện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: TTXVN) 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lập nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động các hạng tặng 4 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống./.

   Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất