Đồng chí Tòng Thị Phóng: Thái Bình cần coi trọng hơn nữa 'tam nông'

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các lão thành cách mạng; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cùng 350 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng, vị thế và điều kiện mới để tỉnh Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới. Nổi bật là hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Kinh tế của tỉnh Thái Bình liên tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh có bước tăng mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng.

Các ngành sản xuất của tỉnh Thái Bình đều tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần hai lần 5 năm 2011 - 2015. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước ba năm so với mục tiêu đề ra. Công tác quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội được tỉnh chú trọng...

Tuy vậy, công tác giáo dục tư tưởng chính trị của tỉnh có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã một số mặt còn hạn chế. Quy mô nền kinh tế của Thái Bình còn nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất của tỉnh còn chậm, chưa đạt yêu cầu. 3/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước. Nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Thái Bình xác định thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm với 3 đột phá phát triển nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030, tỉnh theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Cần coi trọng hơn nữa "tam nông"

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Thái Bình đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, tích cực chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ngành Trung ương, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Các báo cáo thể hiện trí tuệ của toàn Đảng bộ, phản ánh khách quan, trung thực kết quả việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những khó khăn, thách thức chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua do tác động của đại dịch COVID-19. Song, Thái Bình đã vượt qua với tinh thần khát vọng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt. Chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào xây dựng khối đoàn kết toàn dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Nêu rõ Thái Bình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội cần  tiếp tục bàn kỹ, đánh giá đầy đủ, chỉ ra những mặt hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đưa những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, khắc phục hiệu quả những vấn đề như: Vì sao Thái Bình chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch. Nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị cao. Thái Bình chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là về quản lý đất đai, về môi trường…

Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhóm giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Nhấn mạnh Thái Bình có tiềm năng, thế mạnh và truyền thống về phát triển nông nghiệp, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa...

Đối với 3 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Thái Bình cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặt mục tiêu sớm hoàn thành tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch, góp phần tạo thế và lực cho Thái Bình kết nối với các tỉnh trong vùng. Đối với công nghiệp, cần thu hút các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất và thân thiện với môi trường…

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm những người có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, có đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, có bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương…

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/10./.

Nguồn: TTXVN


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất