Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chiến lược

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ 23 cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện về Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 1/10 (Ảnh: TTXVN)

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương?

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Điểm nổi bật thứ nhất, đó là việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong điều kiện thuận lợi là cơ bản, đồng thời xuất hiện những khó khăn, thách thức mới, đến nay Đảng bộ Khối đã đạt 5/6 chỉ tiêu đề ra.

Thứ hai là phương thức lãnh đạo đã được đổi mới có chiều sâu. Điều thứ ba là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, xác định trọng tâm, trọng điểm tập trung là công tác tư tưởng, vấn đề nâng cao chất lượng chi bộ. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều tấm gương tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng, làm lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành động lực quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ và vì vậy vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cũng như trên thực tiễn được nâng lên rõ rệt.

Thứ tư là Đảng bộ đã tăng cường và không ngừng đổi mới công tác kiểm tra với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, đi đôi với việc giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc.

Thứ năm, Đảng bộ đã làm tốt công tác dân vận, coi đây là vấn đề cốt lõi để nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm mẫn cán của người cán bộ, công chức; tham mưu, xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối và cả nước, hợp lòng dân.

Thứ sáu đã kiên trì, kiên quyết và tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với đó là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối còn những hạn chế gì cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để thực sự xứng tầm là Đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng và Nhà nước?

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Đảng bộ Khối nhận thấy chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, tham mưu chiến lược ở một số lĩnh vực, một số mặt chưa đạt Nghị quyết 12 của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng chưa được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối thực hiện có hiệu quả cao. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, Ban cán sự đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn ở chừng mực nào đó còn chưa được như mong muốn. Công tác quản lý Đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu lực, hiệu quả hạn chế. Công tác dân vận trong cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng. Do vậy chúng ta thấy hiện hữu đó đây còn những chính sách chưa hợp lòng dân, xa rời thực tiễn.

- Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới là gì?

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Mục tiêu lớn nhất mà Đảng bộ đặt ra là phải phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá; nêu cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược. Để thực hiện mục tiêu chung đó, mỗi tổ chức đảng phấn đấu đạt mục tiêu cấp ủy và tổ chức đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị và chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối xác định thống nhất tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá:

Một là: Toàn Đảng bộ Khối tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ba là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XII về nâng cao chất lượng chi bộ. Khích lệ, động viên và tạo môi trường để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bốn là: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáu là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp công tác.

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt, để thực hiện tốt sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên đây, nhiệm kỳ tới Đảng bộ Khối tập trung vào các đột phá:

Về công tác tổ chức đảng. Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Đảng bộ Khối cho phù hợp.

Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước.

Về công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam. 

Làm tốt những nhiệm vụ và các đột phá trên đây là cơ sở để Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương củng cố bản lĩnh, phát huy trí tuệ lãnh đạo toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng tầm vị trí, vai trò, nhiệm vụcấp ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất