Đại hội XIII: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy tiềm năng thế hệ trẻ ở nước ngoài
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với báo chí tại tại Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với báo chí tại tại Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo ông, những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần này liên quan đến công tác thanh niên là gì?

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội.

Bên cạnh những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển, đã có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được nhấn mạnh, đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước mong đợi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra chủ trương tích cực, chủ động, sáng tạo hội nhập sâu rộng và toàn diện. Theo ông, thế hệ trẻ cần trang bị cho mình những gì để có thể trở thành lực lượng rường cột, tương lai của đất nước?

Tôi cho rằng đầu tiên, mỗi thanh niên phải có ý thức trách nhiệm về chính bản thân mình, sau đấy sẽ phải cố gắng học tập, rèn luyện, công tác và tích hợp đầy đủ các kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên sẽ đồng hành với thanh niên để trang bị cho các bạn những kĩ năng, kiến thức và phương pháp đầy đủ trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là một lực lượng có tiềm năng rất lớn để xây dựng và phát triển đất nước. Xin ông cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã có những chính sách, biện pháp gì khai thác nguồn lực này?

Thanh niên ngoài nước là một bộ phận hết sức quan trọng. Các bạn có kiến thức kĩ năng và trình độ tương đối cao. Đây sẽ là một nguồn lực sẽ đóng góp cho sự cường thịnh và tương lai của đất nước.

Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để kết nối, tập hợp và thu hút các bạn thanh niên ngoài nước, tham gia quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Thứ nhất, chúng tôi phát triển mạng lưới Hội Liên hiệp Thanh niên, Sinh viên ở ngoài nước. Đến hiện nay đã có 5 Ban cán sự Đoàn ngoài nước và 20 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên ngoài nước ở tất cả các châu lục.

Thứ hai, chúng tôi tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu. Diễn đàn này đã tổ chức được ba lần và cho đến nay đã thu hút được hơn 1.000 trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài tham gia sinh hoạt thường xuyên thông qua các diễn đàn, forum online. Một năm tổ chức diễn đàn offline một lần để các bạn đề xuất sáng kiến ý tưởng cho quá trình phát triển của đất nước.

Đồng thời, chúng tôi cũng kết nối với các bộ, ngành địa phương có liên quan để có cơ chế đặt hàng, hỗ trợ nguồn lực để các bạn có thể hiện thực hóa sáng kiến, ý tưởng, đóng góp vào phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc khai thác tiềm năng của các lực lượng thế hệ trẻ, để có thể đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước?

Chúng tôi có một chương trình phối hợp công tác với Đảng ủy ngoài nước trước đây, nay là Đảng ủy Bộ Ngoại giao, để làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước cũng như phát huy sự đóng góp của các bạn cho sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi nhận thấy các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam hết sức quan tâm đến công tác cộng đồng nói chung, đặc biệt là công tác thanh niên, sinh viên ngoài nước nói riêng.

Trong quá trình tổ chức công việc, Trung ương Đoàn luôn nhận được sự phối hợp hết sức chặt chẽ của các cơ quan đại diện ở nước ngoài để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến các thanh niên, sinh viên ngoài nước để thiết kế, tổ chức các hoạt động cho các bạn thanh niên Việt Nam ở ngoài nước yên tâm học tập, lao động, công tác ngoài nước, đồng thời có hoạt động để các bạn cơ hội, điều kiện tham gia các hoạt động trong nước và có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi cho rằng, lực lượng thanh niên ngoài nước, với những thế mạnh đặc biệt, giỏi chuyên môn, được đào tạo bài bản, cho dù trong hay ngoài nước đều có cơ hội lớn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong điều kiện thế giới phẳng như hiện nay.

Chúng tôi cũng hy vọng hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới sẽ được củng cố, nâng cao hơn nữa để phát huy đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của lực lượng thanh niên sinh viên ngoài nước cho sự phát triển đất nước, và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông đánh giá thế nào đối với các bài tham luận tại Đại hội trong hai ngày qua?

Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ cho những văn kiện để trình ra Đại hội và có thể nói chưa Đại hội nào văn kiện lại được chuẩn bị kỹ như vậy. Chúng ta đã triển khai xin ý kiến của tất cả tầng lớp các nhân dân. Trong đó, chúng tôi đã có 6 hội nghị của thanh niên để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội từ lực lượng thanh niên cả trong và ngoài nước.

Qua hai ngày trình bày tham luận chúng tôi đánh giá, các đại biểu hết sức trách nhiệm, các bài tham luận rất sâu sắc, làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày trong văn kiện đồng thời đưa ra những giải pháp để cụ thể hóa, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng rằng với khí thế như trong hai ngày qua, các văn kiện tiếp tục được hoàn thiện, cụ thể hóa, và triển khai thắng lợi trong thời gian tới.

Ông ấn tượng với bài tham luận nào nhất?

Tất cả các bài tham luận đều có giá trị thực tiễn và lí luận phong phú, nói lên công việc của ngành, địa phương, lĩnh vực các đồng chí trình bày tham luận được phân công phụ trách. Mỗi tham luận đều có góc nhìn riêng về các nội dung Văn kiện, đề cập rất sâu sắc, có giá trị, có ý nghĩa thực tiễn để triển khai.

Chúng tôi tin tưởng các tham luận sẽ có giá trị tham khảo tốt để chúng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới.

Ông có thể cho biết các đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ cả nước tin tưởng, kỳ vọng như thế nào vào Đại hội XIII?

Trong những ngày vừa qua, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và luôn theo dõi sát các diễn biến của Đại hội. Qua đó, tuổi trẻ cả nước bày tỏ sự tự hào về những thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong 5 năm qua, cũng như sau 35 năm đổi mới như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuổi trẻ cả nước cũng bày tỏ thống nhất rất cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung ương Đoàn sẽ có những hoạt động gì để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII?

Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, vào sáng ngày 3/2/2021, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” .

Sẽ có 91 điểm hoạt động của thanh niên (bao gồm 90 điểm trong nước và 1 điểm tại Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 4/2/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Nguồn: baoquocte.vn 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất