Đại hội của niềm tin và khát vọng
Các đại biểu thông qua Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: qdnd.vn

Các đại biểu thông qua Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội. (Ảnh: qdnd.vn)

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đại hội mang niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chặng đường 5 năm (2016-2020) ghi dấu ấn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc nắm bắt thời cơ, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu kiên cường, vượt qua không ít khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước; sự đồng lòng, chung sức của nhân dân.

Có được thành công đó phải kể đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thành công đó còn thể hiện rõ sức mạnh của “ý Đảng hợp lòng dân”. Bởi Đảng luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm lấy dân làm gốc; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh là yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, của 35 năm đổi mới là tiền đề vững chắc để Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian qua, hướng về ngày hội lớn của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, với lòng tự hào và niềm tin son sắt, Đảng bộ Quân đội và toàn quân trên dưới đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”. Với phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp sức cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nguồn: qdnd.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất