Công đoàn phải phản ánh tới Đảng tâm tư người lao động
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện, sâu sắc và có nhiều điểm mới.

Ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ, giai đoạn 5 năm tới, đất nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc, sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng vô sản, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

“Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức giữ vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, đối với Đảng, với giai cấp công nhân, với người lao động và đất nước”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, kiến nghị: Các văn kiện Đại hội cần quán triệt và thể hiện đậm nét hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, Công đoàn và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IX) về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, trong nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân; xây dựng tư tưởng, lập trường, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật của giai cấp công nhân; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những công nhân ưu tú vào Đảng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí thành cán bộ chủ chốt các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, các vấn đề về giai cấp công nhân phải phù hợp với cương lĩnh, quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân, nhưng phải có kế thừa, đổi mới. Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.

Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, tổ chức Công đoàn cần phải thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới; làm tốt vai trò đại diện để trở thành tổ chức đầu tiên được người lao động lựa chọn, từ đó phát triển tổ chức Công đoàn, kết nạp đoàn viên công đoàn mới. Cùng với đó, công đoàn phải là cầu nối quan trọng của Đảng với người lao động để truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người lao động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ các nhóm nội dung liên quan đến chủ đề “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” được trình bày trong các dự thảo văn kiện với 3 chủ đề chính: xây dựng giai cấp công nhân trong 35 năm đổi mới vừa qua và xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tầm nhìn 20-30 năm tới; bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong điều kiện hiện nay./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất