Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang: Quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá
 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Khóa XI Nguyễn Văn Danh đã dành cho phóng viên TTXVN một cuộc phỏng vấn ngắn về kết quả Đại hội, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá mà Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

- Đồng chí có thể đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025?

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; được sự thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong các ngày từ 13-15/10/2020.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-niềm tin-phát triển,” Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Kết quả nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, tư tưởng của đại biểu trong đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; các Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu Đại hội đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận rất tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và khẳng định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên.”

Đặc biệt, công tác nhân sự bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, đạt yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng, thể hiện tính kế thừa, liên tục; bầu những đồng chí thật sự ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang dự Đại hội XIII của Đảng.

- Để Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới là gì, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh: Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới (2020-2025) trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để thực hiện đạt mục tiêu này, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, tỉnh còn phải quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, 3 khâu đột phá là: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch; tiếp tục thực hiện theo lộ trình các Đề án tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch của tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế; thực hiện hiệu quả các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên và liên kết tiểu vùng, phát triển nội vùng, liên vùng trong và ngoài tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tập trung tạo nguồn thu ngân sách ổn định, tiến tới tự cân đối ngân sách.

 Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa-xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; tăng cường hợp tác, nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trường lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu: Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung xử lý nước thải, rác thải, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; đầu tư xây dựng khép kín các hệ thống thủy lợi; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gắn với các phương án khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch bệnh.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, cải cách tư pháp: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, tư pháp; lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng ngay từ cơ sở.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;” phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, luôn giữ thế chủ động chiến lược, kịp thời phát hiện, ngăn chặn gây rối, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự...; quán triệt, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; khơi dậy đồng bộ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đảm bảo thực hiện lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị và các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường đoàn kết; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy theo hướng đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mới phát sinh, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để phát triển toàn diện, bền vững.

- Xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay sau Đại hội nhằm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống?

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh: Để sớm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết, sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, thông qua Chương trình hành động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới, qua đó điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với trách nhiệm của tập thể, của cá nhân, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất