Tổ chức triển lãm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai
Không gian trưng bày triển lãm (Nguồn: TTXVN)

Không gian trưng bày triển lãm (Nguồn: TTXVN)

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý xoay quanh các nội dung: Văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước và Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Nội dung trưng bày bắt đầu với lịch sử với quá trình dựng nước và giữ nước, qua đó bồi đắp nên những giá trị văn hóa lưu truyền qua nhiều thế hệ, được giữ gìn và phát huy, tạo dựng nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Ở nội dung thứ hai, trưng bày nhìn lại bối cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/1946. Tại đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, có giá trị sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới đất nước...

Tiếp theo, triển lãm tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Các hình ảnh, tư liệu, hiện vật cũng làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đông đảo các nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ sĩ và nhiều lĩnh vực khác nhau đã tham gia kháng chiến với tất cả trí tuệ, tài năng, họ đã thực sự trở thành những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa.

Với nội dung văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, triển lãm làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước và các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Cuối cùng, nội dung bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua.

Toàn bộ nội dung triển lãm sẽ được số hóa trên website http://trienlamvhnt.vn. Công chúng có thể tham quan trưng bày trực tuyến từ ngày 16/11 đến 31/12 tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất