Thông báo về Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ VIII

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC
VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ VIII

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan báo chí chủ lực, gồm Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan như Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;… tổ chức hàng năm.

I. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng

1. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc (i) thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; (ii) quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; (iii) đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam trên các lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

2. Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, sáng kiến, ý tưởng xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

3. Tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tăng cường sự kết nối giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

II. Điều kiện tham dự Giải thưởng

1. Giải thưởng được xét tặng các sản phẩm thông tin đối ngoại gồm: (1) Báo in; (2) Báo điện tử; (3) Trang thông tin điện tử; (4) Phát thanh; (5) Truyền hình; (6) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (7) Sách; (8) Video clip và (9) Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

2. Các sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là các sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Đối với những tác phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm được công bố trong thời gian quy định.

3. Các sản phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

4. Sản phẩm tham dự Giải thưởng không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

5. Sản phẩm không được tham dự Giải thưởng gồm: Loạt tác phẩm báo chí ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có sự tiếp nối loạt bài; tác phẩm mang tính hư cấu; tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng; ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng vi tính; vi phạm các quy định về Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

III. Đối tượng tham dự Giải thưởng

1. Người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài và người nước ngoài đều có quyền gửi sản phẩm phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng.

2. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 07 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí hoặc sản phẩm thông tin đối ngoại tham dự Giải thưởng phù hợp với các tiêu chí của Giải thưởng.

3. Thành viên Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Chung khảo không được gửi sản phẩm tham dự Giải thưởng.

IV. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng

Sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là những sản phẩm tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng, gồm:

1. Về nội dung

Sản phẩm bảo đảm tính kịp thời, khách quan; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại, cụ thể là:

- Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động (i) các hoạt động chính trị-đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; (ii) đường lối đối ngoại của Việt Nam, các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, bảo đảm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

- Giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc và văn hóa của Việt Nam đến với Nhân dân trong nước.

- Phản ánh thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo nhân quyền; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tiềm năng phát triển của các vùng miền, địa phương tới với cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài; củng cố khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

2. Về hình thức

2.1. Giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách,... theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quy chế này.

Tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng gửi tác phẩm thông tin đối ngoại dự thi theo các quy định sau:

Báo in: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), chuyên trang của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Báo điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn ngôn ngữ dự giải và tổng số ngôn ngữ được xuất bản.

Trang thông tin điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, mang đặc trưng báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Phát thanh: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ). Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Truyền hình: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Ảnh: bao gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh:

- Ảnh báo chí:Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Ảnh phong cảnh: Ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

Sách: Một cuốn sách hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài.

2.2. Giải thưởng cho video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

Video clip: Một video clip hoặc loạt video clip (không quá 05 sản phẩm) về cùng một sự kiện, chủ đề; được sáng tạo và đăng tải lần đầu tiên trên nền tảng Internet (không tính các tác phẩm báo chí đã đăng phát, sau đó được đăng lại trên nền tảng Internet), có giá trị quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Mỗi video clip dự thi có thời lượng không quá 5 phút. Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok…), độ dài tối thiểu là 30s, tối đa là 2 phút.

Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Những sáng kiến, ý tưởng, hoạt động có giá trị tích cực trong việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; phù hợp văn hóa, truyền thống Việt Nam và được dư luận ủng hộ rộng rãi.

3. Các tác phẩm, sản phẩm xuất bản, phát hành trong nước, phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam. Tác giả/nhóm tác giả có nhiều tác phẩm, sản phẩm tham dự và đoạt Giải chỉ nhận giải thưởng cao nhất.

V. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh,số CMND hoặc căn cước công dân, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

Đối với nhóm tác giả có chú thích về người đại diện cho nhóm.

2. Về tác phẩm/sản phẩm

2.1. Các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm).

Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử: Phải là bản in chính, hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải rõ ràng (phải gửi kèm đường link qua thư điện tử với báo điện tử và trang thông tin điện tử). Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo 04 bản sao.

Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm truyền hình: Phải gửi đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive… của tác phẩm và gửi kèm đĩa DVD hoặc USB và ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng; thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm).

Đối với sách: Phải là bản chính(khuyến khích gửi kèm file PDF kèm ảnh chụp cuốn sách qua thư điện tử).Nếu tác phẩm dự giải là sách dịch phải có văn bản gửi kèm theo thống nhất giữa tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản về việc tham dự giải và nhận giải thưởng (nếu đoạt giải).

2.2. Video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

Đối  với video clip: Hồ sơ gồm:Thông tin về tác giả, nhóm tác giả; khái quát về tác phẩm (chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, các thông số thể hiện độ lan tỏa, các địa chỉ trên Internet mà video clip được lan tỏa, chia sẻ); phải gửi đĩa DVD hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…

Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok…), phải đảm bảo các yêu cầu về bản quyền, được đăng tải trên tài khoản cá nhân và sử dụng một trong các hashtag sau trên bài đăng: #giaithuongttdn; #ttdn

Đối với các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Hồ sơ gồm nội dung/thuyết minh sáng kiến, ý tưởng của đơn vị, tác giả cụ thể và chứng minh được hiệu quả lan tỏa của sáng kiến, ý tưởng.

Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng.

VI. Cơ cấu Giải thưởng

- 01 Giải đặc biệt: được trao cho 01 tác phẩm có nội dung xuất sắc nhất trong các tác phẩm tham dự Giải thưởng.

- Giải thưởng được trao cho các tác phẩm/sản phẩmthuộc các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt;(2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh; (8) Sách; (9) Video clip và (10) các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

- Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích.

- Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm dự thi.

VII. Quyền lợi của các tác giả đoạt Giải thưởng

1. Đối với tác phẩm đoạt Giải, phần thưởng gồm có:

- Biểu trưng của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

- Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng.

- Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng(giải đặc biệt: 30 triệu đồng; giải nhất 20 triệu đồng; giải nhì: 15 triệu đồng; giải ba: 10 triệu đồng và giải khuyến khích: 5 triệu đồng).

2. Các tổ chức, cá nhân đoạt giải được sử dụng, khai thác biểu trưng của Giải thưởng cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền; được các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng theo quy định của pháp luật.

VIII. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét trao Giải thưởng và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét trao Giải thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi tới Cơ quan thường trực Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải thưởng. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ rõ ràng, hoặc mạo danh.

2. Hội đồng Giải thưởng sẽ thu hồi Giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sau: (i) các tác phẩm tham dự Giải thưởng nếu vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Nhà nước có liên quan và Quy chế này; (ii) việc lợi dụng Giải thưởng được trao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hội đồng không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Việc thu hồi Giải thưởng sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IX. Cơ quan thường trực giải thưởng

Báo Nhân dân là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm/sản phẩm phù hợp các quy định trong Thông báo này lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng trước ngày 1 tháng 8 năm 2022 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận:

Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39381487

Email: giaidoingoailan8@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất