Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

I. Tiêu chí xét trao giải thưởng

1. Nội dung

Sản phẩm bảo đảm tính kịp thời, khách quan; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ tốt công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, cụ thể là:

- Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động các hoạt động đối ngoại và đối nội có tác động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia.

- Phản ánh trung thực, khách quan về thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; thành tựu công cuộc bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nhất là lịch sử, văn hóa Việt Nam, của các vùng miền, các địa phương trên cả nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của Việt Nam.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

2. Quy định về tác phẩm dự thi

2.1. Là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (1) (đối với các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020).

2.2. Các sản phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

2.3. Sản phẩm tham dự Giải thưởng không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

2.4. Sản phẩm không được tham dự Giải thưởng gồm: Loạt tác phẩm báo chí ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau và không có tên loạt bài; tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng; ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng vi tính; vi phạm các quy định về Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

2.5. Loại hình và thể loại:

Giải thưởng được xét tặng các sản phẩm thông tin đối ngoại, bao gồm: Báo in, Báo điện tử, Trang thông tin điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh), Sách, Video clip và Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng gửi tác phẩm dự thi theo các quy định sau:

a, Giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách (Gọi chung là tác phẩm).

Báo in: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), chuyên trang của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Báo điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn ngôn ngữ dự giải và tổng số ngôn ngữ được xuất bản.

Trang thông tin điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, mang đặc trưng báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Phát thanh: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ). Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Truyền hình: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Ảnh: bao gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh:

- Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Ảnh phong cảnh: Ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

Sách: Một hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài liên quan công tác thông tin đối ngoại.

b. Giải thưởng cho video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

Video clip: Một video clip hoặc loạt video clip (không quá 05 sản phẩm) về cùng một sự kiện, chủ đề; được sáng tạo và đăng tải lần đầu tiên trên nền tảng Internet (không tính các tác phẩm báo chí đã đăng phát, sau đó được đăng lại trên nền tảng Internet), có giá trị quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Những sáng kiến, ý tưởng, hoạt động có giá trị tích cực trong việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; phù hợp văn hóa, truyền thống Việt Nam và được dư luận ủng hộ rộng rãi.

Nếu xuất bản, phát hành trong nước, phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Quy định về hồ sơ tác phẩm tham dự giải

3.1. Về tác giả

- Là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 07 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự Giải thưởng.

- Các thành viên Hội đồng Chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự.

3.2. Về tác phẩm

a. Các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm).

Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử: Phải là bản in chính, hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải rõ ràng và có gửi kèm đường link (với báo điện tử và trang thông tin điện tử). Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo 01 bản sao.

Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm truyền hình: Phải gửi đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive… của tác phẩm và gửi kèm đĩa DVD hoặc USB và ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng; thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm).

Đối với sách: Phải là bản chính. Nếu tác phẩm dự giải là sách dịch phải có văn bản gửi kèm theo thống nhất giữa tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản về việc tham dự giải và nhận giải thưởng (nếu đoạt giải).

b. Video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

Đối với video clip: Hồ sơ gồm: Thông tin về tác giả, nhóm tác giả; khái quát về tác phẩm (chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, các thông số thể hiện độ lan tỏa, các địa chỉ trên Internet mà video clip được lan tỏa, chia sẻ); phải gửi đĩa DVD hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…

Đối với các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Hồ sơ gồm nội dung/thuyết minh sáng kiến, ý tưởng của đơn vị, tác giả cụ thể, hoặc chứng minh được hiệu quả lan tỏa của sáng kiến, ý tưởng.

Với 02 hạng mục video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại, việc gửi tác phẩm dự thi có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

(1) Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham dự.

(2) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất và gửi tác phẩm về Hội đồng Giải thưởng.

Lưu ý: Nếu thực hiện theo hình thức này, cần phải có sự thống nhất, đồng thuận giữa đơn vị gửi tác phẩm và tác giả (bằng văn bản).

Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Quy chế này.

Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng.

II. Giải thưởng

1. Đối với các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản:

Giải thưởng gồm:

- 01 Giải đặc biệt: được trao cho 01 tác phẩm (thuộc một trong các thể loại (loại hình) báo in/báo điện tử/trang thông tin điện tử/phát thanh/truyền hình/ảnh/sách) có nội dung xuất sắc nhất trong lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

- Giải thưởng được trao cho các tác phẩm ở các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh; (8) Sách.

- Dự kiến cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm:

a, 02 Giải Nhất

b, 04 Giải Nhì

c, 05 Giải Ba

d, 10 Giải Khuyến khích

Đối với Báo in và Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài, số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo tình hình thực tế số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi. Tuy nhiên, giải Nhất không quá 02 giải, giải Nhì không quá 05 giải, giải Ba không quá 06 giải.

Đối với tác phẩm Sách là bản dịch được Hội đồng xét trao Giải thưởng thì Giải sẽ được trao cho tác giả. Dịch giả và Nhà xuất bản sẽ được xét trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đối với Video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại:

Giải thưởng cho các sản phẩm ở 02 hạng mục này không xếp hạng thứ tự. Hội đồng Giải thưởng quyết định tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng về thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Về cơ cấu, số lượng: 05 bằng khen/chứng nhận cho mỗi hạng mục.

3. Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, tập thể hoặc cá nhân tích cực tham gia, đóng góp cho Giải thưởng sẽ được xem xét trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Quyền lợi cho các tác giả đoạt Giải thưởng:

a, Đối với tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt, Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, phần thưởng gồm có:

- Biểu trưng của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

- Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng.

- Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng.

b, Đối với tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích, phần thưởng gồm có:

- Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng.

- Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng.

c, Đối với các đơn vị, tập thể hoặc cá nhân được tặng Bằng khen:

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tiền thưởng theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

d, Đối với video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại gồm: Chứng nhận (hoặc cúp lưu niệm) và tiền thưởng theo Quy định giải thưởng.

III. Cơ quan thường trực giải thưởng

Đài Truyền hình Việt Nam là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm/sản phẩm phù hợp các quy định trong Thông báo này lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng trước ngày 25 tháng 6  năm 2020 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận: Các tác giải/nhóm tác giả gửi tác phẩm đến một trong hai đơn vị sau:

1. Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 080.45321 – 080.45922.

2. Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Phòng Thư ký Tổng hợp), 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: +84 2438315426/ Hoặc: +84 973 952 105; +84 936 351 989

Email: giaithuongttdn@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại./.

---------

(1) Đề nghị tác giả/nhóm tác giả không gửi lại các tác phẩm đã gửi tham dự Giải thưởng toàn quốc về TTĐN năm 2019.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất