Thành phố Hồ Chí Minh: Đoàn kết, thống nhất, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

 Đồng chí Thân Thị Thư (Ảnh: qdnd.vn)

PV: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được Ban chấp hành Đảng bộ đánh giá cao. Đề nghị đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Thân Thị Thư: Nhận thức sâu sắc vai trò công tác tuyên truyền trong những sự kiện chính trị quan trọng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy nhiều nội dung, trong đó có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các bậc lão thành cách mạng, cán bộ đảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ Thành phố góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố; kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ban hành, triển khai kế hoạch tổ chức công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo.

Các cơ quan báo chí cũng đóng góp tích cực, tạo không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi trong nhân dân Thành phố, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

PV: Đảng bộ Thành phố đã có những hình thức, biện pháp gì để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, thưa đồng chí?

Đồng chí Thân Thị ThưBan Thường vụ Thành ủy đã ban hành và tổ chức quán triệt Chỉ thị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện 14 chỉ tiêu và 7 chương trình đột phá của Thành phố; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nghị quyết Đại hội. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội; đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội; nắm bắt nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh tới các cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết hiệu quả.

PV: TP Hồ Chí Minh là một trong những điển hình thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian tới, việc gắn thực hiện Chỉ thị 03 với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X có đổi mới như thế nào?

Đồng chí Thân Thị Thư: Cùng với thực hiện các chủ đề học tập hằng năm của Trung ương, trước mắt, các cấp ủy, các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều điểm vui chơi giải trí mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cho người dân (Ảnh: qdnd.vn)​ 

Thứ ba, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những cách làm tốt, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, thiếu quan tâm, triển khai hình thức…

PV: Trước sự chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt ra những yêu cầu mới. Ngành Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh có những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả kết hợp giữa xây và chống trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa?

Đồng chí Thân Thị Thư: Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy nhiều nội dung nhằm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, làm thất bại âm mưu, chiến lược diễn biến hòa bình. Công tác đấu tranh được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái dễ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng gặp gỡ lắng nghe, trao đổi những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân còn băn khoăn. Thông qua các cơ quan báo chí để tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, phản động.

Cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đã góp phần giữ vững môi trường chính trị của Thành phố ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn: qdnd.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất