Phong trào thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2011 - 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao bằng khen và Huân chương cho các
 tập thể và cá nhân xuất sắc tại Đại hội (Ảnh: Quang Hòa)
 

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 của Bộ Ngoại giao, công tác thi đua khen thưởng luôn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Ngành, là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy thi đua lành mạnh giữa các đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XI, Bộ Ngoại giao đã triển khai công tác đối ngoại đồng bộ, toàn diện, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và đã thu được nhiều kết quả mang tính đột phá.

Tập trung chủ yếu trong giai đoạn này, Việt Nam đã thiết lập được hệ thống các quan hệ “đối tác chiến lược”, “đối tác chiến lược trên một số lĩnh vực”, “đối tác toàn diện” với 26 nước, trong đó có 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân, Bộ Ngoại giao đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong chỉ đạo vĩ mô về công tác đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương. Góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ đối ngoại hàng đầu Đảng và Nhà nước giao phó là giữ vững và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác đối ngoại vừa góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Từ năm 2011-2014, Bộ Ngoại giao đã bình xét và tôn vinh 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 84 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 1.113 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 75 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Ngoại giao; trong đó có 33 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và các mục tiêu đất nước, công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2016-2020, Bộ Ngoại giao xác định cần tập trung bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua để tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao như giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Bộ Ngoại giao tiếp tục hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua-khen thưởng theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả.


 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội
(Ảnh: Quang Hòa)

Tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Ngoại giao ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương nêu rõ thi đua yêu nước là truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công tác đối ngoại luôn được lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, điển hình là các phong trào thi đua: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để triển khai ngoại giao toàn diện và hội nhập quốc tế”, “Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, “Thi đua đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách”, "Thi đua vì Biển đảo quê hương”, “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam” và nhiều phong trào thi đua cụ thể khác.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến của ngành Ngoại giao với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp đối ngoại của đất nước, đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ môi trường hòa bình; tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước; nâng cao vai trò, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách; đàm phán phân định, cắm mốc biên giới với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế - văn hóa đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và thông tin đối ngoại...

Trên cơ sở phân tích rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước với rất nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với không ít khó khăn và thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Ngoại giao đẩy mạnh công tác thi đua phải gắn chặt với thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với Học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến; ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu thực sự, thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác của mình.Trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác thi đua yêu nước ngành Ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, lãnh đạo, ủng hộ và sẽ tiếp tục tạo mọi thuận lợi để Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt trọng trách được giao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.

Cũng tại đại hội này, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ tặng 6 tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhân dịp này, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Phạm Bình Minh đồng thời là Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Ngoại giao đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Quang Minh (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất