Đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 70 năm qua, thi đua yêu nước thực sự đã trở thành phong trào hành động cách mạng của toàn dân, toàn quân, được tổ chức, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Hàng trăm phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của từng giai đoạn cách mạng, hướng tới mục tiêu chung, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”, và “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”.

Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Gần 70 năm qua, Phong trào Thi đua yêu nước đã liên tục phát triển, mỗi thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua được đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT sôi nổi hưởng ứng, tích cực tham gia, mang lại hiệu quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là sự tiếp nối truyền thống của 8 đại hội trước, tiếp tục khơi dậy, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, 5 năm qua, Phong trào Thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua yêu nước thực sự phát triển lên tầm cao mới, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng với tinh thần “ngành ngành thi đua, người người thi đua”. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực sáng tạo của con người Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn, rất quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết mực tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. Suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, với nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Nam.

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp và có bước phát triển mới, thực chất, có chiều sâu, thực sự là động lực to lớn thúc đẩy các tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến quyết thắng, lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Phong trào Thi đua Quyết thắng được thực hiện gắn chặt với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, nên sức lan tỏa và hiệu quả càng được nhân lên.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với những thời cơ, thuận lợi và không ít thách thức, khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua yêu nước luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng, của nhân dân ta. Từ hiệu quả của nhiều Phong trào Thi đua yêu nước trong suốt gần 70 năm qua càng khẳng định những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc đến nay vẫn mang giá trị thực tiễn sâu sắc.

Trong thời kỳ mới của cách mạng, Phong trào Thi đua yêu nước cần được phát huy, phát triển lên tầm cao mới. Các cấp, các ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị… cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để mỗi cá nhân, tập thể thấy rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua”.

Công tác thi đua phải là của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải có sự tham gia của đông đảo người dân, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần tiếp tục đổi mới việc tổ chức các Phong trào Thi đua yêu nước, xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua ái quốc không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, mà còn là cách học tập và làm theo Bác Hồ thiết thực nhất./.

Nguồn: qdnd.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất