Thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Đoàn viên thanh niên tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn viên thanh niên tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024 - 2025.

Để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể, Bộ rà soát hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đối chiếu với các mục tiêu, nội dung và giải pháp của Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161) và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Từ đó, lựa chọn giải pháp phù hợp để xây dựng, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tài nguyên và môi trường; xây dựng và lồng ghép vào các chiến lược, chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Đồng thời, tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu. Bên cạnh đó, thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực: Nghiên cứu và phổ biến các điều kiện, cơ chế hoạt động, hỗ trợ nguồn lực của các Quỹ trong ASEAN và của các tổ chức đối tác; tổ chức các hội nghị đối tác về hợp tác ASEAN và hội nhập quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025…

Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2025 gồm các nhóm nội dung: Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng thành phố bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp; xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vì một môi trường bền vững với sự tham gia tích cực của Chính phủ, cộng đồng, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả; nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu; truyền thông, nâng cao nhận thức; tăng cường hội nhập, hợp tác, thu hút nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực.

Về tổ chức thực hiện, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch hành động này có trách nhiệm: Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Hợp tác quốc tế) định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo yêu cầu; chỉ đạo lập dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mình, gửi Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát, tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch triển khai trong năm 2024, các đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2024 được giao để tổ chức thực hiện.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo nhằm bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu 6 của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và những chương trình, đề án mà Bộ đang thực hiện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất